Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สภาพทั่วไป

Share

1.สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมาลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และอาณาเขต

     เทศบาลตำบลนาเยีย ก่อนนั้นเป็นสุขาภิบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2532 ซึ่งขึ้นตรงกับ อำเภอเดชอุดม และต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ตำบลนาเยีย ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนาเยีย และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศเมื่อวันที่ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลทำให้สุขาภิบาลนาเยีย ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา เทศบาลตำบลนาเยีย มีพื้นที่ 6.95 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยีย ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4, และ 8 ห่างจากอำเภอเดชอุดม ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 35 กิโลเมตร

อาณาเขต

     ทิศเหนือและทิศตะวันออก
          ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงกับกึ่งกลางลำโดมใหญ่ตรงจุดกึ่งกลางลำโดมใหญ่บรรจบกับแนวริม ห้วยนาฝั่งทิศตะวันตกทิศใต้และทิศตะวันตก
          จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นเลียบริมห้วยไผ่ ฝั่งใต้ ฝั่งตะวันออกและตะวันตก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2213 นาส่วง – นาเยีย และห้วยนาถึงหลักที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยนา ฝั่งทิศตะวันตก ตรงจุดที่แนวริมห้วยไผ่ฝั่งทิศตะวันตกบรรจบกับริมห้วยนา ฝั่งทิศตะวันตก
          จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นเลียบริมห้วยนาไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านถนนไปบ้านนาดีบรรจบหลักเขตที่ 1

เขตการปกครอง

     เทศบาลตำบลนาเยียประกอบไปด้วย 5 พื้นที่บางส่วนของตำบลนาเยีย หมู่บ้าน ดังนี้
          หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย (บางส่วน)
          หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย (บางส่วน)
          หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย (บางส่วน)
          หมู่ที่ 4 ตำบลนาเยีย (บางส่วน)
          หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย (บางส่วน)

2. ลักษณะภูมิประเทศ

     โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และเป็นคลื่นลอนลาดมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำโดมใหญ่ ห้วยนา ห้วยไผ่ และลำห้วยสะเดาะ
     พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย คุณภาพดินส่วนมากเหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม

3. ลักษณะภูมิอากาศ

     สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน
          ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน ของทุกปี
          และฝนตกชุกที่สุดระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน
          ฤดูร้อน แห้งแล้งที่สุดระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน
          ฤดูหนาว หนาวที่สุดระหว่างเดือน ธันวาคม - มกราคม ของทุกปี

4. การเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

     พื้นที่เขตการปกครองของเทศบาลมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 12 ชุมชน

ด้านเศรษฐกิจ

     ชุมชนเทศบาลตำบลนาเยีย มีสภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในฐานะเกณฑ์เฉลี่ยปานกลาง ถึงต่ำประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คือ การทำนา ทำสวน ทำไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว มันสำปะหลัง ปอแก้ว และแตงโม นอกนั้นมีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงควบคู่ไปกับการใช้งาน สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ ส่วนอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมจะเป็นประเภทอุตสาหกรรมบริการ เช่น ซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วชุมชน ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางซึ่งได้แก่ โรงสีข้าว การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำ สัดส่วนแรงงานส่วนใหญ่ยังอยู่ใน ภาคเกษตรกรรม สามารถจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรมได้ดังนี้
     การเกษตรกรรม เป็นพื้นที่ ที่ใช้ในการเพาะปลูกทำนา ทำไร่และการเลี้ยงสัตว์ จำนวนประชากร ในเขตเทศบาล ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด
     การอุตสาหกรรม การใช้พื้นที่ประเภทอุตสาหกรรมมีไม่มากนัก เนื่องจากเป็นเทศบาลขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะมีก็แต่โรงสีข้าวขนาดเล็ก โรงงานวัสดุก่อสร้าง
     การพาณิชย์ การใช้ที่ดินเพื่อการพาณิชย์จะเป็นบริเวณตลาดสดเทศบาล ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลจะออกมาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในช่วงเวลา 04.00 น. - 08.00 น.      โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลนาเยียมีโรงฆ่าสัตว์จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่บริเวณหมู่ 2 โดยเทศบาลดำเนินการเอง

ด้านสังคม

     จำนวนประชากร ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย
     การบริการการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนวัดบ้านนาเยีย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดบ้านนาเยีย(กรมศาสนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย
     การสาธารณสุข มีหน่วยให้บริการสาธารณสุข คือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลนาเยีย 12 แห่ง      การกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลมีที่ดินสำหรับเป็นที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ประมาณ 87 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล มีรถยนต์เก็บขยะจำนวน 2 คัน เก็บขยะได้วันละ2 เที่ยวต่อวัน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง      การป้องกันอัคคีภัย เทศบาลมีรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 คัน มีอัตรากำลังประจำวัน จำนวน 6 นาย ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีในเขตเทศบาลและบริเวณอำเภอใกล้เคียง
     ประเพณี วัฒนธรรม ชุมชนเทศบาลตำบลนาเยีย มีวิถีชุมชนแบบชนบท มีการดำรงชีวิตตามประเพณี วัฒนธรรม ดั้งเดิม เช่นฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีความเอื้ออาทร อยู่กันแบบฉันท์พี่ ฉันท์น้อง
     สังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลนาเยียได้จัดให้มีการบริการสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยร่วมกันกับสำนักงานพัฒนาชุมชน และอำเภอนาเยีย

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

การคมนาคม

     ติดต่อกับอำเภอเดชอุดมโดยทางหลวง จังหวัดหมายเลข 2213 และทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ระยะทางทั้งหมดประมาณ 34 กิโลเมตร ใช้ได้ทุกฤดูกาล
     การบริการรถยนต์โดยสารและยานพาหนะอื่น ๆ มีรถยนต์โดยสารประจำหมู่บ้านวิ่งรับผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ทั้งเป็นรถประจำหมู่บ้านและรถของหมู่บ้านอื่นที่ผ่านเส้นทางในเขตเทศบาลจำนวนรถสองแถว 1 สาย จำนวน 2 คัน      เมื่อเทศบาลได้รับการจัดตั้ง ได้เร่งรัดพัฒนาการคมนาคม เช่น ลำดับแรก ถนนในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยถนนลูกรังประมาณ 5 % ถนนลาดยาง 15 % ถนนคอนกรีต 85% ซึ่งเทศบาลจะต้องดำเนินการปรับปรุงต่อไป เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดน้ำท่วมขังทำให้ ถนนหลายสายชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่เนือง ๆ

การไฟฟ้า

     ในช่วงระยะที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามงบประมาณและรายได้ของเทศบาล ซึ่งยังมี
     ประชาชนในเขตเทศบาลอีกมากที่ยังไม่มีไฟฟ้าสาธารณะใช้นับเป็นปัญหาสำคัญ ที่เทศบาล จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงต่อไป

การประปา

     ประชาชนในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน และ น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งประชาชนไม่ให้ความสนใจมากนักเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าน้ำสูง

การสื่อสาร

     เทศบาลสามารถติดต่อกับท้องถิ่นอื่นๆ ได้ทางจดหมายและทางโทรศัพท์ มีไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง ปัจจุบันประชาชนในเขตพื้นที่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนโทรศัพท์บ้านในการติดต่อสื่อสาร

การใช้ที่ดิน

     พื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 6.95 ตารางกิโลเมตร จำแนกประเภทการใช้ที่ดินดังต่อไปนี้
          ที่ดินประเภทที่พักอาศัย การใช้ที่ดินประเภทนี้จะอยู่รวมกันหนาแน่นที่สุดในบริเวณหมู่ที่ 1,2,3 ,4 และ 8 มีการสร้างที่พักอาศัยตามถนนสายหลักของชุมชน อาคารพักอาศัยส่วนใหญ่เป็นอาคาร 2 ชั้น(ชนิดครึ่งตึกครึ่งไม้)
          ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเกษตรกรรม รวมทั้งพื้นที่ว่างในชุมชนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์
          ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและที่บริเวณป่าสงวน การใช้ที่ดินประเภทนี้ อยู่บริเวณ หมู่ 1,2,3 ,4 และ หมู่ 8 ตำบลนาเยีย เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนและนันทนาการและรักษาสิ่งแวดล้อม
          ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา การใช้ที่ดินประเภทการศึกษาในเขตเทศบาลประกอบไปด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย รับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 2 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก รับนักเรียนศึกษาในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 8
          ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลมีวัดอยู่ 4 วัด ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ
               1. วัดอุดมวนาสันต์
               2. วัดบ้านนาเยีย
               3. วัดป่านาเยีย
               4. วัดนาเจริญ
          ที่ดินประเภทสถาบันราชการและการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ ประกอบไปด้วย
          ที่ว่าการ อำเภอนาเยีย สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลนาเยีย สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาเยีย ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ ประปาส่วนภูมิภาค และฝายยางนาเยีย

การจราจร

     การจราจรในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ยังจัดอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก และการจราจรจะคับคั่งมากที่สุด ระหว่างเวลา 07.00 - 09.00 น.

5.การเมืองการบริหาร

     การบริหาร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ความต้องการของประชาชนที่จะได้รับการบริการจากเทศบาลมีมากขึ้น การส่งผู้แทนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งจากการวิเคราะห์กับความต้องการของประชาชนเทศบาล ต้องเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักแต่ก็ไม่อาจดำเนินการได้ เมื่อเทียบกับศักยภาพของเทศบาลที่มีอยู่อย่างจำกัด
     รายได้และรายจ่ายของเทศบาลตำบลนาเยีย

     เทศบาลตำบลนาเยียมีสถานะการเงิน ดังนี้
     รายรับ ตั้งไว้ จำนวน 34,500,000.-บาท แยกตามหมวดรายได้ ดังนี้
          หมวดภาษีอากร 154,700.- บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 333,300.- บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 311,000.-.- บาท
          หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 260,000.- บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 355,000.- บาท
          หมวดรายได้จากทุน 2,000.- บาท
               รวมรายได้จัดเก็บ 1,416,000.- บาท

     รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
          หมวดภาษีจัดสรร 20,084,000.- บาท
               รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 20,084,000.-บาท

     รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให
          หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,000,000.-บาท
               รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 13,000,000.-บาท
     รวม 34,500,000.-บาท รายจ่าย ตั้งไว้ จำนวน 34,123,280.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป
          แผนงานบริหารทั่วไป 12,317,340.-บาท
          แผนงานรักษาความสงบภายใน 1,041,620.-บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม
          แผนงานการศึกษา 5,316,830.-บาท
          แผนงานสาธารณสุข 4,253,680.-บาท
          แผนงานเคหะและชุมชน 4,099,350.-บาท
          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000.-บาท
          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,189,600.-บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,767,500.-บาท
          แผนงานการพาณิชย์ 709,260.-บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น
          แผนงานงบกลาง 1,728,100.-บาท
          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 34,123,280.-บาท

แยกตามงบต่าง ๆ ได้ดังนี้
          1. งบกลาง ยอดรวม 1,728,100.-บาท
          2. งบบุคลากร ยอดรวม 12,611,260.-บาท
          3. งบดำเนินการ ยอดรวม 14,425,170.-บาท
          4. งบลงทุน ยอดรวม 3,683,350.-บาท
          5. งบเงินอุดหนุน ยอดรวม 1,675,400.-บาท

การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนาเยีย

     (1) โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล เทศบาลตำบลนาเยีย ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างดังนี้.-
          1. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน เลขานุการ 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน
          2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน12 คน และสมาชิกสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน           3. ฝ่ายราชการประจำ ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบในการบริหารงานประจำทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยีย
     เทศบาลตำบลนาเยีย จัดเป็นประเภทเทศบาลเล็ก และได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลนาเยีย ออกเป็น 1 สำนัก 5 กอง สำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
          1. สำนักงานปลัดเทศบาล มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลนาเยีย และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามราชการกำหนดโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล แบ่งงานภายในออกเป็น 9 งานคือ
               1.1 งานการเจ้าหน้าที่
               1.2 งานธุรการ
               1.3 งานพัฒนาชุมชน
               1.4 งานทะเบียนราษฎร์
               1.5 งานนิติการ
               1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               1.7 งานประชาสัมพันธ์
               1.8 งานสวัสดิการและสังคม
               1.9 งานนโยบายและแผน

          2. กองการคลัง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำเงินส่ง การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน รายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำ งบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตำบล และแบ่งงานภายในออกเป็น 6 งานคือ
               2.1 งานการเงิน
               2.2 งานการบัญชี
               2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
               2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
               2.5 งานคุมงบประมาณ
               2.6 งานธุรการ

          3. กองช่าง มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 งานคือ
               3.1 งานก่อสร้าง
               3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
               3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
               3.4 งานไฟฟ้าและสถานที่
               3.5 งานศิลป์
               3.6 งานดูแลและบำรุงรักษาอาคารสถานที่
               3.7 งานผังเมือง
               3.8 งานธุรการ

          4. กองการศึกษา มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 งานคือ
               4.1 งานการศึกษาปฐมวัย
               4.2 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
               4.3 งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
               4.4 งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
               4.5 งานธุรการ
               4.6 งานการเงินบัญชี และพัสดุ
               4.7 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

          5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานแผนงานสาธารณสุข งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด และงานเผยแพร่และฝึกอบรม
               5.1 แผนงานสาธารณสุข
               5.2 ฝ่ายบริหารและส่งเสริมการอนามัย ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และงานสัตว์แพทย์
               5.3 งานธุรการ
                บุคลากรของเทศบาลตำบลนาเยีย
               1. จำนวนอัตรากำลังตามโครงสร้างแผนอัตรากำลัง 3 ปีของ ปี 56 มี 34 อัตรา
               2. จำนวนผู้ปฏิบัติงานจริงมี 28 คน ประกอบด้วย
                    2.1 พนักงานเทศบาล จำนวน 25 คน
                    2.2 พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 คน
                    2.3 ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
                    2.4 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 คน พนักงานจ้างทั่วไป 23 คน รวม 47 คน