Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2558

วันที่ 11 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับประชาชนทุกคน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ และบริเวณท่าแข่งเรือยาวเทศบาล หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีลอยกระทง

 
  งานประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ โดยชุมชน หน่วยงานราชการร่วมส่งกระทงเข้าร่วมจำนวน 18 กระทง การประกวดนางนพมาศ มีสาวงามจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 15 คน รำวงย้อนยุค และกิจกรรมต่างๆ จากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ส่วนบรรยากาศในค่ำคืนของงานวันลอยกระทง ปีนี้มีผู้ชมมาเที่ยวงานมากมายทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีบุญบั้งไฟ 2558

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกันจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย และสถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราว เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ปราชญ์ชาวบ้าน

เทศบาลตำบลนาเยีย ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า ด้านวัฒนธรรมในการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์พัฒนาการตามยุคสมัยมายาวนาน พัฒนารุ่งเรื่องเป็นลำดับมา มีทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคม และมรดกที่หลากหลาย สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สืบสานสืบทอดดำรงไว้ โดยเฉพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...