Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ปราชญ์ชาวบ้าน

Share

เทศบาลตำบลนาเยีย ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า ด้านวัฒนธรรมในการเผยแพร่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์พัฒนาการตามยุคสมัยมายาวนาน พัฒนารุ่งเรื่องเป็นลำดับมา มีทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคม และมรดกที่หลากหลาย สมควรที่จะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริมฟื้นฟู สืบสานสืบทอดดำรงไว้ โดยเฉพาะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 สาขาหัตถกรรม
  - กลุ่มจักสานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย
  - ศูนย์ OTOP อำเภอนาเยีย

 

สาขาศาสนาประเพณีและพิธีกรรม
  - พ่อใหญ่สมบูรณ์  พิณทอง
  - พ่อใหญ่สม        พลเมือง
สาขาสาขาศิลปะการแสดง
  - คุณพ่อทองด้วง   สร้อยฟ้า
  - คุณพ่อทวี          สร้อยฟ้า
  - คุณแม่ทองใส     พวงพั่ว

สาขาเกษตรกรรมและการทำมาหากิน
  - นายนิยม           เจริญ
  - นายทวี             ประสานพันธ์
  - นายสมบัติ         นีระมนต์
สาขาศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน
  - นางนวล           ดอกพุฒ
  - นางสมาน         สายทอง
การนวดแผนไทยและสมุนไพร
  - นางรำไพ         ศรีโคตร
  - นายทองด้วง     สร้อยฟ้า