Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

Share

าพกิจกรรม "โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561" 

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศุูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงอยู่กับชุมชน โดยมีปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านศิลปะดนตรีพื้นบ้าน การดีดพิณ เป่าแคน การขับร้องหมอลำกลอน การทำพานบายศรี และศิลปะการทำอาหารไทยพื้นบ้าน การทำขนมไทยโบราณ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และเป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อไป