Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ   104

     เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายใน  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว   เทศบาลตำบลนาเยียจึงขอ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายในในด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุของเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน


 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

   ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ทำงบแสดงรายรับรายจ่าย  และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559


 

>>>ดาวน์โหลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำงบทดลองงบรับ - จ่ายเงินสด  รายงานกระแสเงินสด  และรายละเอียดประกอบงบต่าง ๆ  ประจำเดือน  มิถุนายน 2559  โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 99

เทศบาลตำบลนาเยีย จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย 

>>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

     ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2559 

>>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559  ดังนั้นทางเทศบาล     จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำเดือน  มีนาคม 2559 

 
 
Powered by Phoca Download