Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ขึ้นบน

เอกสารประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำงบทดลองงบรับ - จ่ายเงินสด  รายงานกระแสเงินสด  และรายละเอียดประกอบงบต่าง ๆ  ประจำเดือน มกราคม 2558 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 99


 เทศบาลตำบลนาเยีย จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำงบทดลองงบรับ - จ่ายเงินสด  รายงานกระแสเงินสด  และรายละเอียดประกอบงบต่าง ๆ  ประจำเดือน ธันวาคม 2557 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 99


 เทศบาลตำบลนาเยีย จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำงบทดลองงบรับ - จ่ายเงินสด  รายงานกระแสเงินสด  และรายละเอียดประกอบงบต่าง ๆ  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 99


 เทศบาลตำบลนาเยีย จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย 

>>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำงบทดลองงบรับ - จ่ายเงินสด  รายงานกระแสเงินสด  และรายละเอียดประกอบงบต่าง ๆ  ประจำเดือนตุลาคม  2557 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 หมวดที่ 10 ข้อ 99


 เทศบาลตำบลนาเยีย จึงประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย และทางเว็ปไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย 

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย  และทางเว็ปไซด์เทศบาลตำบลนาเยีย  http://nayia.go.th


 

>>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 4  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

>>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานีดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

เทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณแยกจากทางถนนร่องเม็ก-กุดหวาย (ทางไปคำไฟหม้อข้าว) หมู่ที่ 3 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ ดังนั้น เทศบาลตำบลนาเยีย จึงขอประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว

>>ดาวน์โหลดประกาศ<

ด้วยเทศบาลตำบลนาเยียได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้การดำเนินงานในการบริหารงานพัสดุ     เป็นไปด้วยความเรียบร้อย     มีเอกภาพ      มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมืื่อวันที่ 30 มีนาาคม 2536 เกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ  จึงขอประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

                                                             >>ดาวน์โ>หลดประกาศ<

 
 
Powered by Phoca Download