Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เอกสารประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนจิตอาสาทุกๆท่านเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 15/11/60 ]
ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของหน่วยงาน [ 15/05/60 ]
ประชาสัมพันธ์การแต่งกายและการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 [ 12/10/60 ]
ขอเชิญทุกๆท่านเข้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี [ 11/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์ ท่านที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 11/10/60 ]
ประชาสัมพันธ์ถึงท่านใหน ทีมใหนที่ต้องการจะสมัครแข่งขันกีฬาออกพรรษา ประจำปี 2560 [ 03/10/60 ]
ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งถึง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย [ 22/09/60 ]
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) [ 10/08/57 ]
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 [ 29/12/59 ]
ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 08/04/59 ]
ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 08/04/59 ]
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 [ 29/12/59 ]
ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 10/08/57 ]
ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 [ 08/04/59 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 11/01/60 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลนาเยีย [ 29/12/59 ]
ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี 2560 [ 22/07/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 10/08/57 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559 [ 10/08/57 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 22 กันยายน 2559 [ 10/08/57 ]
กำหนดการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 10/08/57 ]
ข้อมูลการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2557-2558 (5) [ 10/08/57 ]
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศการจัดทำงบแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศการจัดทำแผนหารใช้จ่ายเงินรวม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 10/08/57 ]
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 10/08/57 ]
รายงานข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคม 2559 [ 10/08/57 ]
กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์(Zoning)และเส้นทางรับ-ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 [ 08/04/59 ]
ประกาศรายชื่่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10/08/57 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26/08/58 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างตามเทศบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ( ไตรมาสที่ 1) [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประปีงบประมาณ 2558 [ 10/08/57 ]