Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

     ด้วยเทศบาลตำบลนาเยีย ได้ทำการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนั้นเทศบาลตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

 ตามที่หน่วยงานพัสดุกลาง  เทศบาลตำบลนาเยีย  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยจ่ายจากเงินงบประมาณ  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 5,104,050.-บาท และจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 1,055,000.-บาท เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ