Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

กำหนดการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ   104 

     เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายใน  เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว   เทศบาลตำบลนาเยียจึงขอ  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนตรวจสอบภายในในด้านการเงิน การบัญชี  และการพัสดุของเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ทราบโดยทั่วกัน