Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เอกสารประชาสัมพันธ์

รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 26/08/58 ]
ข้อมูลการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2557-2558 (2) [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 10/08/57 ]
ข้อมูลการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ปีงบประมาณ 2557-2558 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 เพียง ณ เดือน สิงหาคม 2558 [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 10/08/57 ]
รายงานการเงิน งบรายรับ รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 10/08/57 ]
โครงการภายใต้แนวทางพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 10/08/57 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 [ 10/08/57 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 10/08/57 ]
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง ประกาศรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 10/08/57 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2558(2) [ 10/08/57 ]
เทศบาลตำบลนาเยีย ประกาศใช้กรอบอัตรากำลัง 3 ปี [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยียเรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณแยกจากถนนร่องเม็ก-กุดหวาย (ทางไปคำไฟหม้อข้าว) หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2558(1) [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 10/08/57 ]
โครงการภายใต้แนวทางพัฒนา ปี พ.ศ. 2557 - 2559 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/08/57 ]
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [ 10/08/57 ]
เทศบาลตำบลนาเยีย ประกาศใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (พ.ศ.2556-2559) [ 10/08/57 ]