Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
Share

 

สำนักปลัด
     
 
 
 
นางสาวณัฏณิชา  บุญเพศ
 
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานเทศบาล
     
นายสายันต์ แสงประสาร
นางสาวนงค์รักษ์ นีระมนต์
นางสาวภิชญ์ชัญญา แสงประสาร
นิติกร
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
สิบเอกอุทัย อาษา
นายณัฐวุฒิ วงจันทร์เรือง
นางสาวธันย์นิชา พิภูสินอัครชัย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
 
 
นางสาวศศิกร  นีระมนต์
นายจำเนียร   คงนิล
นางสาวดุษฎี  ราชขันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานทะเบียน
นักทรัพยากรบุคคล
   
 นายวิจิตร  นีระมนต์
ลูกจ้างประจำ