Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย

   สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการธนาคารกองทุนขยะ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ 2. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและนำไปสู่การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล 5. เพื่อเกิดกลไกการทำงานร่วมกันของเด็ก เยาวชนและชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย - เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 65 คน - ตัวแทนครัวเรือนจาก 5 หมู่บ้าน/ 12 ชุมชน จำนวน 25 คน รวมจำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

    กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยียและสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ครบถ้วนรอบด้าน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

   

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย ทต.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

         ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย ทต.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรกรม LTAX QGIS และ LTAX 3000 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ)

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ) ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  ประชุมการแบ่งโซนทำเลเพื่อจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดนาเยีย

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมแห่กัณฑ์หลอนวัดนาเยีย ยอดบริจาค 4,619.- บาท ขออนุโมทนาสาธุบุญให้ทุกๆท่านมีแต่ความสุขตลอดไปสาธุๆ

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

   วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมต้อนรับพนักงานเทศบาล(จพง.ธุรการ)ตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561

  วันที่ 19 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ อำเภอนาเยีย ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

   วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561

   วันที่ 5 มกราคม 2561 โดยท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 17