Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลนาเยีย โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จะดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อเป็นการเทิดทูนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดูลูก และเพื่อเทิดพระเกียรติพร้อมแสดงความจงรักภักดีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนา IQ EQ เด็กอายุ 0-5 ปี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลนาเยีย จะดำเนินการจัดอบรมตามโครงการพัฒนา IQ EQ เด็ก 0-5 ปี ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ให้มีพัฒนาการทุกด้านที่สมบูรณ์เหมาะสมตามวัย

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

รับสมัครเด็กๆ เยาวชน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2

ใบสมัครขอรับได้ที่ประธานชุมชนทั้ง 12 ชุมชน และส่งใบสมัครได้ที่ชุมชนของท่านหรือกองการศึกษา สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย

วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ศิลปะการทำอาหาร ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความเป็นไทย สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลนาเยียได้ดำเนินโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อเนื่องเรื่อยมา โดยการจัดฝึกอบรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนที่สนใจ นั้น

เทศบาลตำบลนาเยียได้เล็งเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำลังจะสูญหายจึงได้จัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้ดำรงอยู่กับชุมชน โดยมีปราชญ์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ได้แก่ด้านศิลปะดนตรีพื้นบ้าน การดีดพิณ เป่าแคน การขับร้องหมอลำกลอน การทำพานบายศรี และศิลปะการทำอาหารไทยพื้นบ้าน การทำขนมไทยโบราณ ได้แก่ข้าวต้มมัด ขนมเทียน ขนมตะโก้ อื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ และเป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของชุมชนสืบต่อไป

 

 

 

ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย (2)

 

         ประชาสัมพันธ์อบต.ดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (10)

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (9)

     เทศบาลตำบลนาเยีย  จะดำเนินการประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย นั้น    

    ดังนั้น จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<<

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เทศบาลตำบลนาเยียขอเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคมือถือที่เก่า พัง หรือไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ ตามโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำรายได้จากการรีไชเคิลโทรศัพท์มือถือเก่าที่ได้รับบริจาค ไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียน เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

บริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย โทร. 045-306112

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ การรีไชเคิลอย่างถูกวิธีและนำรายได้เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่่วประเทศ

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรงค์ปลูกต้นไม้ โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมด้วยรองนายกฯ ,ที่ปรึกษาฯ,เลขาฯ,รองปลัดเทศบาลฯ,ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภาเทศบาล,ประธานชุมชนทุกชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครฯ,อสม.,ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลนาเยียร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดจัดงานประเพณี "บุญเบิกบ้าน" ประจำปี 2561 ณ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต่อประชาชนและหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ตามจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา

กำหนดการระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 
วันพฤหัสบดีที่ 7 เริ่มเวลา 17.00 น. ลงทะเบียน,กำหนดพิธีสวดมนต์เย็น วันศุกร์ที่ 8 เริ่มเวลา 6.00 น. พิธีทางศาสนา,ตักบาตร

 

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครแข่งขันร้องเพลงในรายการ"กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน"

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือก แข่งขันร้องเพลงในรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน"

** ไม่ต้องมีดนตรี พกเสียงดีและความกล้าแสดงออกมาก็พอ**

ทต.นาเยีย แจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอลฯ ผู้ผลิตรายการ "กิ๊กดู๋ ซุปตาร์เงินล้าน" ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-17.00 น. ทางช่อง 7 เข้ามาคัดเลือกนักร้องเข้าแข่งขันในรายการ

ผู้สนใจที่มีเสียงดี บุคลิกดี ทุกเพศ ทุกอาชีพ อายุระหว่าง 12-60 ปี สมัครและทำการคัดเลือกในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 นี้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย 
ทั้งนี้

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 เป็นการแคสติ้งโดยจะบันทึกภาพผู้เข้าสมัครไว้ให้กรรมการที่กรุงเทพคัดเลือก ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมรายการเพื่อแข่งขันต่อไป นักร้องที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท แพ้ 3,000 บาท ในกรณีที่จังหวัดชนะและสามารถเก็บเหรียญได้ครบตามกติกาที่รายการกำหนด จะได้รับเงินพิเศษ 1,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน นักร้อง(100,000บาท) ซุปตาร์ และจังหวัดสำหรับนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

สนใจสอบถามได้ที่ โทร.045306112 (ทต.นาเยีย สำนักปลัด)

ผู้สนใจสมัครคัดเลือกร้องเพลงให้นำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ลงชื่อไว้ที่ สนง.ทต.นาเยียได้ตั้งแต่วันนี้หรือมาลงชื่อวันที่คัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพนักเรียน ปี 2561

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านาเยียและคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลนาเยีย โดยนายอภิชัย บุญวัน นักวิชาการสาธารณสุข ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2561

    เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลนาเยีย พื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีบุญบั้งประจำปี 2561 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย
วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ชมขบวนฟ้อนรำ ขบวนบั้งไฟเอ้งาม เริ่มเคลื่อนขบวนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอนาเยียไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ไปสิ้นสุด ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย เริ่มชมการฟ้อนรำได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ชมการจุดบั้งไฟขึ้นสูงของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ณ สถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราวของเทศบาลตำบลนาเยีย งานเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

  

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 18