Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเก็บขยะกับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลนาเยีย

    วันที่ 8 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลต.นาเยีย ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ร่วมเก็บขยะกับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลนาเยีย

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

    วันที่ 3 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาลต.นาเยีย ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 6 หลังคาเรือน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการจิตอาสาร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้วที่2 ประจำปี 2561

    วันที่ 2 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลนาเยียนำโดยนายสมชัย วิสาพหรม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะฯ ร่วมกิจกรรมจาก"บ้านสวนบุญบารมีนาเยีย"ร่วมงานสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้วที่2 ประจำปี 2561"ศาสตร์ของพระราชากับการปฎิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ณ เมืองทองธานี วันที่ 1-3 มีนาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง,หัวหน้าฝ่าย,พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยียและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ”ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ วัดป่าอุดมวนาสันต์ ม.2

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ โครงการขยับร่างสร้าสรรค์สานสัมพันธ์ดว้ยกีฬา กับกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง กฎ กติกา และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและตะกร้อ

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลนาเยีย ประชาสัมพันธ์ โครงการขยับร่างสร้าสรรค์สานสัมพันธ์ดว้ยกีฬา กับกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง กฎ กติกา และทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลและตะกร้อ ระหว่างวันที่ 14-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงยิมหอประชุมร่มเกล้า โรงเรียนนาเยีย รัชมังคลาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมทำบุญแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดป่านาเจริญ

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลนาเยีย ร่วมทำบุญแห่กัณฑ์หลอน ณ วัดป่านาเจริญ ยอดถวาย 4,370.- บาท

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต..โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต..โดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย

   สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.  โดยอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและการทำปุ๋ยจากขยะในครัวเรือน  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ ที่ทำการธนาคารกองทุนขยะ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในการคัดแยกขยะ 2. เพื่อลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 4. เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและนำไปสู่การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล 5. เพื่อเกิดกลไกการทำงานร่วมกันของเด็ก เยาวชนและชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย - เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 65 คน - ตัวแทนครัวเรือนจาก 5 หมู่บ้าน/ 12 ชุมชน จำนวน 25 คน รวมจำนวน 90 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

    กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยียและสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ครบถ้วนรอบด้าน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

   

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย ทต.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

         ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย ทต.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลนาเยีย

     ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนาเยีย  อบต.นาโฑธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโปรกรม LTAX QGIS และ LTAX 3000 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ)

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ,คณะผู้บริหารฯ, ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัด,ผู้อำนวยการกองทุกกอง ,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลเมืองสูงวัย สร้างสรรค์สื่อสร้างสุข (สูงวัยรู้ทันสือ) ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนเยีย

อ่านเพิ่มเติม...