Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย ผอ.ธนศักดิ์ ชาญเฉลิม ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.นาเยีย, รพ.นาเยีย, อสม., พนักงานเทศบาล มีกิจกรรมออกตรวจลูกน้ำ และแจกทรายอะเบท ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทุกหมู่บ้าน จากคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยียทุกท่าน

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน หน่วยงานราชการ โรงเรียนในเขตเทศบาล และประชาชน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

 

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558  
ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤษภาคม 2558   ณ  บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย และสถานที่จุดบั้งไฟชั่วคราว  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

พิธีเปิดการจัดงานประเพณี โดย
ท่านวิบูลย์ กากแก้ว นายอำเภอนาเยีย  ท่านสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานกรรมการจัดงาน พร้อมหน่วยงานราชการ ประชาชนทุกท่าน

- ชมการประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงามจากชุมชน หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย/รร.ชุมชนบ้านนาเยีย /รร.วัดนาเยีย/รร.นาเยียศึกษาฯ
-ชมการประกวดบั้งไฟเอ้งาม
-การละเล่นพื้นเมือง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558
- การจุดบั้งไฟขึ้นสูง 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาเยีย ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง หมู่ที่ 3 /เขตอนุรักษ์พันธืสัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง หมู่ที่ 3 "

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2532 กำหนดให้ วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความสามัคี ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ระดับดีเด่น ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลนาเยีย ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 เพื่อรับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557และศพค.ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกการทำงานด้านครอบครัวในชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

ในวันที่ 11 เมษายน 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ นายวิบูลย์ กากแก้ว นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดงานประเพณี โดยกิจกรรมช่วงเช้า ร่วมก่อเจดีย์ทราย ถวายภัตตาหารเพล รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรม(นันทนาการ)ช่วงบ่าย รำวงผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 5 ชนิด

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการประกวดสูตรอาหารจากวัตถุดิบในชุมชนเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง

วันที่ 31 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมการประกวดสูตรอาหารจากวัตถุดิบในชุมชนเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพื่อป้องกันและจัดการโรค ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้นสำหรับกรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป

วันที่ 23 - 31 มีนาคม 2558 พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้นแก่กรรมการหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์ ICT (วัดป่านาเยีย)

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 17 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีการศึกษา 2557 ตามโครงการจัดนิทรรศการผลงานของเด็ก

อ่านเพิ่มเติม...

เดินรณรงค์โครงการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เทศบาลตำบลนาเยีย เดินรณรงค์โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ วังปลาพญายาง หมู่ที่ 3 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนร่วมเดินรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

วันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ขอเชิญชวนร่วมเดินรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

อ่านเพิ่มเติม...