Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสา คสล. จำนวน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง.2318 อุบลราชธานี โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สำหรับบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33F2 หมายเลขทะเบียน 82-0114 โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBICHI รุ่น FUSO หมายเลขทะเบียน 81-7900 โดยเฉพาะเจาะจง (2) [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBICHI รุ่น FUSO หมายเลขทะเบียน 81-7900 โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง (23) [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/06/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)สำหร้ับการประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding [ 31/05/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding [ 31/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง (17) [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากตลาดสดไปวังเกิ้ง โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 24/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากตลาดสดไปวังเกิ้ง โดยเฉพาะเจาะจง [ 24/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/05/61 ]
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 22/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 17/05/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 21/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี พ.ศ.2561 โดยเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยเฉพาะเจาะจง [ 01/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง [ 01/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บบ1321 โดยเฉพาะเจาะจง [ 19/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 05/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า-กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 08/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 เครื่องโดยธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำวันปิดภาคเรียนที่ 2/2560 [ 21/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า (วีโก้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/02/61 ]