Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน [ 14/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 20/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 14/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 13/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 12/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ [ 08/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า- กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 07/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30/01/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561 [ 17/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานวันเด็กปี2561 [ 10/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ [ 08/01/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ [ 08/08/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี 2561 [ 08/12/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/12/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ [ 01/12/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24/11/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/10/60 ]
การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 [ 20/10/60 ]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 31/10/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/11/60 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี (2) [ 27/11/57 ]
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 27/10/60 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 07/11/60 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 อาหารเสริม(นม) [ 06/11/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวม 6 รายการ [ 01/11/60 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 อาหารเสริม(นม) [ 30/10/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งเรือปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 25/10/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซีื้้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุเว็บไซต์เทศบาลตำบลนาเยีย NAYIA.Go.TH ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/09/60 ]
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/09/60 ]
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21/09/60 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 20/09/60 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20/09/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านาาเยีย [ 20/09/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 20/09/60 ]
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องแบบสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เทศบาลตำบลนาเยีย [ 26/09/60 ]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( จำนวน 2 โครงการ) [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู ถนนศรีปทุมวัน หมู่ที่ 1,4 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวังเกิ้ง หมู่ที่ 3 [ 20/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]