Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องแบบสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เทศบาลตำบลนาเยีย

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องแบบสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 210,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นเงิน 190,080 บาท