Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

Share

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออกาหารเสริม (นม) วันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา  2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 59,353.80 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 เป็นเงิน 59,353.80 บาท