Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding [ 31/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง (17) [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากตลาดสดไปวังเกิ้ง โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 24/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากตลาดสดไปวังเกิ้ง โดยเฉพาะเจาะจง [ 24/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17/05/61 ]
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 22/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [ 17/05/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 21/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปีพ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ปี พ.ศ.2561 โดยเฉพาะเจาะจง [ 09/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะพลาสติก) โดยเฉพาะเจาะจง [ 01/05/61 ]
ประกาศ เผยแพร่สัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเฉพาะเจาะจง [ 07/05/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บบ1321 โดยเฉพาะเจาะจง [ 19/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 05/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆผ้าใบเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนคำหว้า-กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 08/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 เครื่องโดยธีเฉพาะเจาะจง [ 28/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำวันปิดภาคเรียนที่ 2/2560 [ 21/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อโตโยต้า (วีโก้) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียน ที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 [ 09/03/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง – ถนนเมตตาธรรม – ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 [ 09/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง [ 05/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 06/03/61 ]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ 06/03/61 ]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 23/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [ 05/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่งนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14/02/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 6 คัน [ 14/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 20/02/61 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 14/02/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ [ 13/02/61 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 12/02/61 ]