Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมบุญ หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยกำแก้ว - ไปท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 [ 26/08/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (วัสดุการศึกษาฯ 2558 (งวดที่ 2) [ 10/09/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 8 [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงรการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณข้างศูนย์ผู้สูงอายูเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนราศรีเจริญ [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูตัวยู ซอยกำแก้ว - ไปท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมบุญ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2) [ 27/08/58 ]
ประกาศราคากลางวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2558 (งวดที่ 2) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 3 (2) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยกำแก้ว - ไปท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่่วมบุญ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน บง 8829 อบ [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปที่ทิ้งขยะ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตชูบิชิ หมายเลขทะเบียน บง 8829 อบ [ 08/04/58 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลติกท์คอนกรีต หมู่ที่ 1,4,8 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราศีเจริญ และถนนศรีปทุมวัน(แยกถนนเพชรพัฒนา - ดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 1,4 และหมู่ที่8 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแก้งน้อย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนเจ้าปู่ (จากแยกถนนร่องเม็ก - บ่อลดแรงดัน) หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุมวัน (ท่าระบูด) หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย จำนวน 4 สาย [ 30/06/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำและปรับพื้นที่บริเวณต้นยางใหญ่ [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุมวัน (ท่าระบูด) หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแก้งน้อย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนเจ้าปู่ (จากแยกถนนร่องเม็ก-บ่อลดแรงดัน)หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิฑูรย์ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเต่าคำ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 08/04/58 ]