Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจัดจ้างทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร [ 20/04/58 ]
รายงานผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 20/04/58 ]
ประกาศสอบราจ้างโครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
รายงานผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพัน 2560 [ 20/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายน้ำ หมู่ที่ 2 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยแก่นคำ 1 หมู่ที่ 4 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ภาคเรียนที่ 2/2559 และปิดภาคเรียน 2/2559 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้อจอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ภาคเรียนที่ 2/2559 และปิดภาคเรียนที่ 2/2559 [ 20/04/58 ]
ผลการเสนอราคาโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณะแยกเขื่อนยาง - ร่องเม็ก หมู่ที่ 3 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณะแยกเขื่อนยาง - ร่องเม็ก หมู่ที่ 3 [ 20/04/58 ]
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/04/58 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 20/04/58 ]
ประกาศรานชื่อผู้เสนอราคา โดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 8 [ 10/08/57 ]
ประกาศรานชื่อผู้เสนอราคา โดยวิธีตกลงราคาโครงการจัดจ้างทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ0893 รหัสครุภัณฑ์006-45-0001 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 4 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยสาธารณะแยกซอยศรีสมบูรณ์ (ซอยจันทิมา) หมู่ที่ 4 [ 10/08/57 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 08/01/61 ]
ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 8 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ซอยสาธารณะแยกซอยศรีสมบูรณ์ (ซอยจันทิมา) หมู่ที่ 4 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่4 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผ 0893 รหัสครุภัณฑ์ 006-45-0001 [ 10/08/57 ]
ประกาศยกเลิกราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย 2/2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานโครงการจ้างเหมาลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุง ถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 1 และ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 1 และ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารสอบราคาโครงปรับปรุงถนน โดยปูผิวเอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 1 และ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย วันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (3) [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย วันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายซื้อผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 1,2 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย 2/2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย วันปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2559 [ 10/08/57 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ท 1 และหมู่ที่่ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวแอสท์ฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4,8 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4 ,8 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4 ,8 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,4 ,8 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 (2) [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ท 1 และหมู่ที่่ 2 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 10/08/57 ]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 10/08/57 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยนาแซงเหนือ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]