Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุมวัน (ท่าระบูด) หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนแก้งน้อย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดอนเจ้าปู่ (จากแยกถนนร่องเม็ก-บ่อลดแรงดัน)หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 3 หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวิฑูรย์ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเต่าคำ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) [ 08/04/58 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 (2) [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณะแยกทางถนนร่องเม็ก-กุดหวาย หมู่ที่ 3 [ 24/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูปตัวยู ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4 [ 24/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่องผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 24/04/58 ]
เปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 4 (2) [ 27/05/58 ]
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาในประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณะแยกจากถนนร่องเม็ก - กุดหวาย [ 27/05/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 4 [ 24/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนทางสาธารณะแยกจากถนนร่องเม็ก - กุดหวาย [ 24/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแก่นคำ 2 หมู่ที่ 4 [ 24/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1) [ 20/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ภาคเรียนที่ 1/2558 [ 03/04/58 ]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และขยายผิวจราจร ซอยศรีปทุมวัน 4 หมู่ที่ 8 อำเภอนาเยีย ตำบลนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 21/12/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนไปที่ทิ้งขยะเทศบาล หมู่ที่2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/12/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ซอยพิลาสันต์ (จากซอยเมตตาธรรม-ทำขอนโปง) หมูที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 01/05/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเลิศสิงห์ หมู่ที่ 3 (3) [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ซอยจันทร์วงศ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังวัดอุบลราชธานี [ 01/05/57 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 [ 20/11/57 ]
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 19/09/57 ]
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและคลองดาดคอนกรีต ถนนดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 8 [ 10/09/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 10/09/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยแก่นคำ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 28/04/57 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเลิศสิงห์ หมู่ที่ 3 [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [ 27/11/57 ]