Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสาธารณะแยกจากถนนศรีปทุมวัน (ซอยบ้านนายมูลและซอยตรงข้ามซอยศรีชาคำ) หมู่ที่ 4 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวนชัย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วอุดร หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ภาคเรียนที่ 1/2559 (2) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กเทศบาลตำบลนาเยีย ภาคเรียนที่ 1/2559 [ 08/04/58 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาเยีย [ 27/04/59 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนซอยสาธารณะแยกดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 14/03/59 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนสาธารณะเชื่อมถนนสุขสวัสดิ์ ซอยเมตตาธรรม หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (ปิดภาคเรียน 2/58) (2) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย (ปิดภาคเรียน 2/58) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยประปา หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนเจ้าปู่ 8 หมู่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศผลการพิจารณาผู้ค้าที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 2,3 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ 1 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย (แก้ไข) [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ(กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 1321 อุบลราชธานี [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจร ซอยศรีปทุมวัน 4 หมู่ที่ 8 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลูกรัง ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหาดแก้งเจริญ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนบ้านาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมบุญ หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยสามัคคี หมู่ที่ 3 [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 26/08/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยกำแก้ว - ไปท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 [ 26/08/58 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (วัสดุการศึกษาฯ 2558 (งวดที่ 2) [ 10/09/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเพชรพัฒนา หมู่ที่ 8 [ 26/08/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางโครงรการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริวณข้างศูนย์ผู้สูงอายูเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ถนนราศรีเจริญ [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกทางน้ำในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูตัวยู ซอยกำแก้ว - ไปท่าแข่งเรือ หมู่ที่ 2 [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย [ 08/04/58 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่วมบุญ หมู่ที่ 3 [ 08/04/58 ]