Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) [ 11/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องซ็อตสุกร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (ปปช.07) จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด [ 10/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10/07/61 ]
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/06/61 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศ รายชื่อผูู้ขอรับเอกสาร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/07/61 ]
ประกาศ รายชื่อผูู้ยื่นเอกสาร โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24/07/61 ]
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11/07/61 ]
ปปช.07 (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561) [ 09/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง-ถนนเมตตาธรรม-ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 09/03/61 ]
ประกาศ เผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Pinter) จำนวน 1 เครื่อง [ 17/07/61 ]
ประกาศ เผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ [ 17/07/61 ]
ประกาศ เผยแพร่วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ [ 17/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ฉีกหมึก (Injet Pinter)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18/07/61 ]
ประกาศ เผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการตัดถนนใหม่ห้วยนาแซง-ถนนเมตตาธรรม-ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 06/03/61 ]
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 12/07/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นเอกสารการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/03/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ขอรับการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/03/61 ]
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน โดยปูพื้นผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 01/03/61 ]
ประกาศเผยแพร่ สัญญาจ้างการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน โดยปูผิวแอสฟัลท์ติก ในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 02/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 07/05/61 ]
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนดอนเจ้าปู่ (แยกเกื้อหลวง - แยกร่องเม็ก) หมู่ที่ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 04/07/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 03/07/61 ]
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ [ 28/06/61 ]
ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนดอนเจ้าปู่ (แยกเกื้อหลวง - แยกร่องเม็ก) หมู่ที่ 2,3 เพื่อรับฟังคำพิจารณ์ [ 28/06/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมบ่อพัก ถนนดอนเจ้าปู่ (แยกเกื้อหลวง -แยกร่องเม็ก) หมู่ที่ 2,3 [ 28/06/61 ]
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 25/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสา คสล. จำนวน ๑๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22/06/61 ]
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19/06/61 ]
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 05/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง.2318 อุบลราชธานี โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สำหรับบรรทุกขยะ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33F2 หมายเลขทะเบียน 82-0114 โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBICHI รุ่น FUSO หมายเลขทะเบียน 81-7900 โดยเฉพาะเจาะจง (2) [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถยนต์ยี่ห้อ MITSUBICHI รุ่น FUSO หมายเลขทะเบียน 81-7900 โดยเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน บง.8829 โดยเฉพาะเจาะจง (23) [ 23/04/61 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/06/61 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชาตรีอุปถัมภ์ หมู่ที่ 1,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ก)สำหร้ับการประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13/06/61 ]
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาโครงการจัดทำป้ายสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรโดยวิธีประกวดราคา e-Biding [ 31/05/61 ]