Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว

ห้วยนางมา

 

ศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ " ห้วยนางมา " ชุมชนสร้างสรรค์

  หมู่ที่ 8 บ้านนาเจริญ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

  

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง (ชุมชนเขื่อนยาง)  เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายนิยม เจริญ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง ข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน จึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก อยากให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเอาไว้ จึงได้ประสานทีมวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมาให้ความรู้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2553 เครือข่ายข้าวปลาอาหาร อิสานมั่นยืน ม.อุบลราชธานี ได้มาเป็นวิทยากรในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง และมีการพาแกนนำไปศึกษาดูงานในที่นาเครือข่ายต่างอำเภออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองและการเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเขื่อนยางขึ้น และได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์พันธ์ุข้าวเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ดอนเจ้าปู่ตา

 สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่
 หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจ้าปู่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าชุมชน ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด  และเป็นสถานที่ชาวบ้านทำพิธีกรรมตามความเชื่อตามความนับถือ ปู่ตา เทพแห่งการคุ้มครองชาวบ้านนาเยียทุกครอบครัว ทุกปีเมื่อถึงฤดูการทำนา ก่อนลงนาจะมีการเลี้ยงปู่ตา ซึ่งเป็นพิธีการตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวปู่ตาให้ปกปักรักษาลูกหลาน คนในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีความสุข อายุมั่นขวัญยืน ปัดเป่าลมพายุไม่ให้เข้าทำลายบ้านเรือนตลอดจนผู้คน  ปัจจุบันชาวบ้านนาเยียรวมทั้งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างศรัทธาเลื่อมใส ผู้ใดมีทุกข์ มีความเดือดร้อนมักจะมาให้ช่วยคุ้มครอง ผู้ใดประสบความสำเร็จ มักจะนำกล้วย ผลไม้ พวงมาลัยมาถวาย หรือตามศรัทธา

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง" หมู่ 3 ชุมชนต้นยางใหญ่ เกิดขึ้นได้เริ่มจากแกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 วัดบ้านนาเยีย หน่วยงานราชการทุกส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเีย มีความต้องการกำหนดให้มีเขตอภัยทาน เพื่อห้ามจับสัตว์น้ำ ให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธ์ุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมปล่อยปลาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสมาแวะเวียน มาพักผ่อนด้วยการให้อาหารปลาเดินชมทิวทัศน์ริมตลิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง )

 วัดอุดมวนาสันต์
  หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

       ประวัติความเป็นมาของวัดและผู้สร้าง    วัดอุดมวาสันต์ (วัดป่า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี   โดยสังเขป เมื่อต้นเดือนมกราคม 2520คณะภิกษุสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมกันสร้างวัดป่าอุดมวนาสันต์ ปี พ.ศ. 2520 

 

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย

 สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออก ของที่ว่าการอำเภอนาเยีย ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอนาเยีย ประมาณ 100 เมตร ในเขตท้องที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 ถนนศรีปทุมวัน ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ระยะห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 40 กิโลเมตร

อ่านเพิ่มเติม...

บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ

 

 บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ  หมู่ 1    

น้ำแร่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเอง เดิมเป็นบ่อน้ำที่ชาวบ้าน เรียกว่า  "น้ำโจ้ก" ใช้นำมาบริโภค  ปัจจุบันได้ปรับปรุงท่อนำส่งน้ำให้สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยการร่วมมือจากประชาชนหมู่ที่ 1 และทางเทศบาลตำบลนาเยียได้ขยายท่อนำส่งน้ำมายังอีกจุดหนึ่ง  น้ำแร่จากบ่อสะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการตรวจคุณภาพน้ำ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...