Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง ชุมชนเขื่อนยาง

Share

 ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง (ชุมชนเขื่อนยาง)  เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 นายนิยม เจริญ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ซึ่งมีหัวข้อเรื่อง ข้าวพันธ์ุพื้นบ้าน จึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก อยากให้ชุมชนมีการอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองเอาไว้ จึงได้ประสานทีมวิทยากรอย่างต่อเนื่อง  เพื่อมาให้ความรู้แก่ประชาชน  พ.ศ. 2553 เครือข่ายข้าวปลาอาหาร อิสานมั่นยืน ม.อุบลราชธานี ได้มาเป็นวิทยากรในเรื่องการอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง และมีการพาแกนนำไปศึกษาดูงานในที่นาเครือข่ายต่างอำเภออย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองและการเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเขื่อนยางขึ้น และได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ในด้านการเกษตรอินทรีย์ การอนุรักษ์พันธ์ุข้าวเมือง