Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 55.6%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 27.8%

Total votes: 18
The voting for this poll has ended on: 01 ธ.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

ประชาสัมพันธ์โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

Share

    กองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย  ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยียและสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้ครบถ้วนรอบด้าน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกภาคส่วนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง