Hot News :

อบรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย อบรมให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 8 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคม ม.8

-เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษี

-เพิ่มความรู้ความความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ชำระภาษี

-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ