Hot News :

ประเพณีลอยกกระทง เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวนาเยีย ณ ท่าแข่งเรือยาวเทศบาลตำบลนาเยีย มีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โรงเรียนในเขตเทศบาล กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน โรงเรียนผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีโปงลาง การประกวดนางนพมาศ กระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและลอยกระทงร่วมกัน ผลการประกวดนางนพมาศและกระทง งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2562 นางนพมาศ ชนะเลิศ น.ส.วลัยพร นามวี (รร.นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก) รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.จันทร์ทรา ศรีโคตร (รร.วัดนาเยียวิทยา) รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.สุนิษา บรรเทิง (รร.ชุมชนบ้านนาเยีย ขวัญใจประชาชน น.ส.สุภาพร พิมมะศรี (หมู่ที่ 2) รางวัลชมเชย -น.ส.สุภาพร พิมมะศรี (หมู่ที่ 2) -น.ส.หนูคาญ มาลาสิทธิ์ (หมู่ที่ 4) -น.ส.จุฑาทิพย์ ส่งเสริม (หมู่ที่ 1) -น.ส.นาลอน ถนอมทรัพย์ (รร.ผู้สูงอายุ ทต.นาเยีย)นางดวงตา ขันทอง (ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทต.นาเยีย) กระทงประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ 1 หมู่ที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 หมู่ที่ 4 รางวัลชมเชย -โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย -โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก -หมู่ที่ 1 -โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.นาเยีย -ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทต.นาเยีย สถานศึกษาร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวที -ศพด.ทต.นาเยีย : สาละวันรำวง -รร.ชุมชนบ้านนาเยีย : มายากล -รร.นาเยียศึกษาฯ : แญงสาวฝั่งโดม -รร.วัดนาเยียวิทยา : ขับเสภาลอยกระทง -รร.ผู้สูงอายุ : ฟ้อนเพลง ใจช้ำที่คำชะโนด -หมู่ที่ 1 : เด็กและเยาวชน หมู่ที่ 1 โปงลาง : คณะนักเรียน รร. หนองบัวฮีวิทยา ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลและกองการศึกษา ทต.นาเยีย

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ