Print this page

กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน(เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินผ่านบ้านเรือนประชาชน เส้นทางหลักของหมู่บ้าน (ถนนเพชรพัฒนา)