Print this page
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 11:51

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวผู้พิการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีบัตรผู้พิการ ขอให้ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการของตนเอง หากหมดอายุให้รีบดำเนินการยื่นคำขอทำบัตรใหม่ที่ พมจ.อุบลราชธานี(ศาลากลาง) เอกสารยื่นขอทำบัตรใหม่(กรณีบัตรหมดอายุ) 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป 2.บัตรพิการเดิมที่หมดอายุ 3.สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 แผ่น กรณีทำบัตรมาใหม่แล้ว ให้นำมายื่นที่ สนง.เทศบาลตำบลนาเยีย เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ์ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีต่อไป