Hot News :
วันอังคาร, 22 ตุลาคม 2562 11:24

ประชาสัมพันธ์ การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 หมวด 3 การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิ ข้อ 10 ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูอายุและเบี้ยความพิการของคนพิการเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลนาเยียจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนไว้แล้ว มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายนี้

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ