Print this page
วันอังคาร, 26 พฤศจิกายน 2562 14:05

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LG รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0043 จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 300 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ