Hot News :
วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 09:17

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๒  รายการ  (กองคลัง)

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ