Hot News :
วันอังคาร, 12 มีนาคม 2562 09:19

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน  ๔  เครื่อง

Poll

ระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อผลงาน และมาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลนาเยีย ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ