Hot News :
วันศุกร์, 29 พฤษภาคม 2563 16:16

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการฯ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ หากประกฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ที่เทศบาลตำบลนาเยียจัดทำขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ของให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ