Hot News :

เทศบาลตำบลนาเยียประกาศเจตนารมณ์ การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 14:43

เทศบาลตำบลนาเยียประกาศเจตนารมณ์ NO GIFT POLICY ไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ดำเนินการ งดรับของขวัญ จากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกโดยขอรับความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาเยีย ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วม โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นผู้กล่าวนโยบายและความรู้ในเรื่อง "นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่" ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลนาเยีย รับทราบแนวทางปฏิบัติ DOs & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลตำบลนาเยีย มีคุณธรรมสุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ