Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

งานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย 3

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเด็กระดับชั้นปฐมวัย 3 บัณฑิตน้อย จำนวน 38 ราย และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับชมการแสดงของเด็กระดับปฐมวัย 2 ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย ณ ห้องจัดประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ------------------------------- ติดตามข้อมูลข่าวสาร...

[ 24-03-2566 ] Hits:147

การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม พิธีเปิด การเดินรณรงค์การสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้นำสุขภาพ เทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธีเปิด ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

[ 17-03-2566 ] Hits:195

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่16 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในแบบวิถีใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายพรทวี สุวรรณพรม ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเยีย กล่าวพบปะและวิทยากรจากโรงพยาบาลนาเยีย อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกับแกนนำสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย...

[ 16-03-2566 ] Hits:638

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยสำนักปลัดเทศบาล จัดอบรมโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรนายเสรี สีหลิ่ง รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม บรรยายและตอบคำถามข้อสงสัย โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง...

[ 14-03-2566 ] Hits:695

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:1085

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:1743

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:1430

จักสานเครื่องใช้ครัวเรือนจากไม้ไผ่ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย

      การจักสานเครื่องใช้ครัวเรือนจากไม้ไผ่ เช่น หวด กระบุง ตะกร้า ซุ้มไก่ กระติบข้าว กระซอน ไม้กวาด ฯลฯ จากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

[ 14-06-2565 ] Hits:503

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ