ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย ครั้งที่ 1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การจัดทำยาฆ่าหญ้าอินทรีย์/ยากำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพรและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วันที่ 27 พ.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย หัวหน้า/ผอ.กอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดย #เทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ #ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้อายุเทศบาลตำบลราเยียนาเยีย(ศพอส.) นายสมบัติ นีระมนต์ ประธาน ศพอส., คณะกรรมการ และ #ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 55 ปีขั้นไป ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ/ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ ในมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนและตรวจสุขภาพผู้สูงอายและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการผ่อนคลาย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พิธีเปิดงาน โดยนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานปกครอง ผู้อำนวยการและผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ กำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้าน ผู้นำชมชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อ.นาเยีย ร่วมในพิธีเปิด โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกองและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาชมการเอ้บังไฟงามและและชมการฟ้อนรำบวงสรวง โดยตัวแทนนางรำจาก พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับนางรำจาก 5 หมู่บ้าน (หมู่ 1,2,3,4 และ 8 ทั้งหมด 65 คน )

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยการนำของนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี ขอบขอบคุณทุกท่าน ท่านพ่อเมืองนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่อำนวยความสะดวก ให้ความสนับสนุน และขอบคุณผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมสืบสานงานประเพณี ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างความสมัครสมาน สามัคคีในชุมชน ..... และเจ้าหน้าที่เทศบาลที่เตรียมงานและอยู่เบื้องหลังที่ทำเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นเพื่อบ้านเราทุกคน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ...ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง(สวนเกษตร ทต.นาเยีย) ได้รับเกียรติจากนายกฤษศักดิ์ฎา สีเพชร์ ปลัดอำเภอนาเยีย กล่าวเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากกำนันตำบลนาเยีย ผู้นำ 5 หมู่บ้าน ร่วมส่งบั้งไฟชุมชนจุดในงาน

ทั้งนี้ นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ในนามคณะผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้สามารถจัดงานได้ และขอบคุณกำนัน ผู้นำหมู่บ้านที่ร่วมมือสมัครสามัคคีกัน ตลอดจนพี่น้องชาวนาเยีย และประชาชนผู้มาร่วมชมการจุดบั้งไฟ... เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาเยีย เจ้าหน้าที่อปพร.ทุกนาย และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนที่ช่วยกันเตรียมงานครั้งนี้

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

วันที่ 23 กันยายน 2564 รองนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ ส.ส. สจ. เขตพื้นที่ อ.นาเยีย โดย อบจ.อุบลราชธานี ร่วมมอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส โดยนายเพทาย พุทธานุ รองนายก กล่าวต้อนรับและพบปะพร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก ร่วมกิจกรรมมอบกายอุปกรณ์ รถเข็น 3 คัน

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย

วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาเยีย พร้อมกันบริเวณอาคารสำนักงาน ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และต่อมาได้ร่วมกันปลูกต้นไม่บริเวณสำนักงานและต่อจากนั้น คณะบริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและ เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล เพื่อให้บริการ บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน

****ภายในงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จัดในสถานที่โปร่ง และขั้นตอนเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คน**

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

เทศบาลตำบลนาเยียจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์2565 สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ให้ปลอดภัยไร้โควิด

วันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 2565 ณ สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ 2 ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมเป็นเกียรติ โดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะ ในนามผู้จัดงานได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์ โดยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะอำเภอนาเยีย ท่านเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่และคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์ กิจกรรมภายในงาน ท่านประธานในพิธี คณะบริหารและผู้ร่วมงานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์(ปิ่นโต) สรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำเจ้าปู่ตา - ย่า และรดน้ำพ่อเมืองนาเยีย คณะบริหาร ผู้สูงอายุ

****ภายในงาน มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง จัดในสถานที่โปร่ง และขั้นตอนเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อลดการรวมตัวกันของผู้คน**

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

☎️โทร. 045-306112

29 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมรับความรู้และฝึกอบรม ณ วัดป่านาเจริญ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำคู่มือตัวอย่างเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปอ่านและสามารถทำความเข้าใจอย่างง่ายๆเพื่อสามารถนำไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ

18 มีนาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลนาเยีย ประจำปีการศึกษา 2564โดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลนเยีย จัด28 มีนาคม 2565 โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาตำบลนาเยีย ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นปฐมวัย3 ศูนย์พัฒนาเด็กๆเทศบาลตำบลนาเยีย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย3 พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จก้าวแรกของน้องปฐมวัย3

22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

และวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ในการเปิดการอบรมนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรี ได้นำกล่าวสารจากนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือวัน อปพร. 22 มีนาคม 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานดับเพลิง และผู้เข้าร่วมอบรม อปพร. เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีวิทยากรผู้มีความชำนาญในการฝึกอบรมการป้องกันภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูฝ้าย นายสันติ สารภี เจ้าพนักงานป้องกันฯ หัวหน้าหน่วยฝึกภูฝ้าย และคณะ อบรมให้ความรู้ทั้งในส่วนของทฤษฏีและการปฏิบัติ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย ต้อนรับ นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง ทต.นาเยีย วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย มอบหมายให้นายเพทาย พุทธานุ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นายสันติศักดิ์ แสวงทรัพย์ (สังกัดเดิม จากเทศบาลเมืองวารินชำราบ) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลนาเยีย (ข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร) โดยมีท่านรองปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่เดินทางมาร่วมส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

นายกเทศมนตรีและคณะ เดินทางไปส่ง น.ส.ภิชญ์ชัญญา แสงประสาร เพื่อไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาล ร่วมเดินทางไปส่ง น.ส.ภิชญ์ชัญญา แสงประสาร เพื่อไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร) โดยมีนายกเทศนมตรี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เทศบาลตำบลนาเยียร่วมต้อนรับ นางสาวณภาดา บุญยืน มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ;วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวณภาดา บุญยืน(สังกัดเดิม จากเทศบาลตำบลท่าช้าง) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สังกัดสำนักปลัด (ข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร) โดยมีนายบัญชา เหมะนัค นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ประธานสภาบาล สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานจาก ทต.ท่าช้างและท่านผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยียต้อนรับข้าราชการโอนย้าย

วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมให้การต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ นายสุริยา ปลัดอิ่มพะเนาว์ ผู้อำนวยการกองช่าง จากเทศบาลตำบลบุณฑริก อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาเยีย โดยมีนาย อุดม นะวะคำ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงานและพนักงานจากเทศบาลตำบลบุณฑริก ที่เดินทางมาร่วมส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย ได้ต้อนรับ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 3 ท่าน นางสำเนียง ฆีฑะกุล ผูู้อำนวยการ รพ.สต.นาเยีย นางสาววณิชชา พุทธานุ พยาบาลวิชาชีพ และนายสืบพงษ์ หอมจำปา พยาบาลวิชาชีพ(ย้ามมาจาก รพ.สต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ) มาสังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและหัวหน้าส่วนข้าราชการในอำเภอนาเยีย ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับผู้มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความสุข เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อรับความเป็นสิริมงคลตลอดปี ท่านพระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย คณะสงฆ์ได้เมตตาอำนวยอวยพรแก่พุทธศาสนิกชน และนายยกเทศมนตรี คณะผู้บริหารกล่าวพบปะและอวยพรปีใหม่ 2565 โดยมีพุทธศาสนิกชน ชาวนาเยียเดินทางมารอใส่บาตรพระภิกษุ สามเณร จากทั้ง 4 วัดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาเยียในช่วงเช้า ทั้งนี้ การทำบุญใส่บาตรบริเวณลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยทุกคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ รวมถึงพระภิกษุ และสามเณรต่างสวมใส่หน้ากากอนามัย

ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยียและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี และภริยา เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีทำบุญตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้า/ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานและภริยา ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีลงนามการส่งมอบภารกิจด้านสาธารณสุข(รพ.สต.)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดพิธีลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มอบภารกิจด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเยีย) ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กับ เทศบาลตำบลนาเยีย ภายในงานได้รับเกียรติจากนายศิลปะชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีเจ้าคณะอำเภอนาเยีย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนันตำบลนาเยีย และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ พิธีลงนาม ผู้ส่งมอบ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้รับมอบนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยนายศิลปะชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย นายแพทย์ลิต แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาเยีย นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์ สาธารณสุขอำเภอนาเยีย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

วันลอยกระทง๖๔

สืบสานประเพณีลอยกระทง

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล #ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๖๔ ณ บริเวณท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงได้มาลอยกระทง โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ อปพร. เพื่ออำนวยความสะดวก และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาเยีย ที่อำนวยความสะดวกการจราจร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ท่านผู้นำตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชุม ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องประชาชนที่มาลอยกระทง

วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 งานนิติการสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธาน และได้วิทยากรจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี (สาขาเดชอุดม) ให้ความรู้โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน คือผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย #จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ได้รับเกียรติจากนายวินิจ เทพนิต นายอำเภอนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประประธาน อถล.ทต.นาเยีย พนักงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมกิจกรรมช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงทะเบียนรับต้นไม้เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน ที่นา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ