Hot News :

การประชุมประชาคมโครงการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์(สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 2 เพื่อประโยชน์ในราชการและส่วนรวม ณ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2565 14:39

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ใช้ประโยนช์ในพื้นที่ดอนเจ้าปู่ ร่วมเวทีประชาคมการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ

โดยมติเสียงส่วนมากเห็นชอบ** หากเทศบาลตำบลนาเยียขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ส่วนที่ใช้ไปแล้ว 4 ส่วน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย, ศูนย์ผู้สูงอายุ, ตลาดสดเทศบาล และบริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 ยกเว้นพื้นที่สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ ว่าพี่น้องประชาชนจะขัดข้องและเดือดร้อนหรือไม่ อย่างไร

เทศบาลตำบลนาเยีย ขอขอบคุณทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญและเข้าร่วมประชาคม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลนาเยีย จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในทางราชการและส่วนรวม และขอขอบคุณทุกความเห็น คำแนะนำของผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน พี่น้องประชาชนที่ร่วมประชาคม ที่สนับสนุนและร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นๆไป

-----------------

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ